create a web page

Veel gestelde vragen

Frequent asked Questions

Hoe wordt een gezonde mix op vlak van moedertaal, leerstoornissen, nationaliteiten, … gegarandeerd? Welke selectiecriteria worden hiertoe gehanteerd?
De Tienerschool houdt zich aan de wettelijke inschrijvingsprocedure. Die vind je terug op www.inschrijveninbrussel.be.

Vanaf hoeveel inschrijvingen wordt de opstart van de Tienerschool gegarandeerd?
De Tienerschool start sowieso op 1 september 2018.

Wordt er nog een opendeurdag georganiseerd in 2018?
Hiervoor kan je terecht op de website en de Facebook-pagina.


Hoe slaagt de Tienerschool erin om het kennisniveau van het regulier onderwijs te vrijwaren?
De Tienerschool volgt voor de 3de graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs de leerplannen van het katholiek net. Deze leerplannen zijn goedgekeurd door de leerplancommissie van de inspectie. De Tienerschool verschilt hierin niet van andere scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wat wel verschilt, is de manier waarop we de leerplandoelen aanbieden: de Tienerschool benut een breed spectrum aan didactische mogelijkheden. Er wordt niet alleen directe instructie gegeven, maar ook ingezet op coöperatieve werkvormen, projectwerk, thematische werk en onderzoekend leren. 

Naast de officiële leerplannen, ontwikkelde het team van de Tienerschool ook 4 eigen leerlijnen. Die focussen op zelfstandigheid, talenten en keuzebekwaamheid, communicatie en samenwerking. 

Hoe wordt de Tienerschool ondersteund? Is dit enkel bij de opstart of blijft dit doorlopen?
De Tienerschool kan net zoals andere Nederlandstalige scholen in Brussel een ondersteuningsvraag stellen aan het Onderwijscentrum Brussel (www.onderwijscentrumbrussel.be). De samenwerking die er nu is, zal verder gezet worden de komende jaren. 

De Tienerschool kan ook een ondersteuningsvraag stellen aan de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

De Tienerschool wordt ook ondersteund door Schoolmakers. Deze ondersteuning zal verder gezet worden de komende jaren. Verder krijgt de school ook ondersteuning van Odisee lerarenopleiding en van de Vrije Universiteit Brussel, binnen het project “Onderzoekende School”.


Hoe gaat de Tienerschool om met leerstoornissen? Behoort een logopedist tot het lerarenkorps? Kan er gebruik gemaakt worden van computerprogramma Sprint voor dyslexie?
Net zoals andere scholen heeft de Tienerschool een zorgbeleid. Leerlingen worden opgevolgd door een mentor. Deze zal de leerling begeleiden tijdens de schoolloopbaan. Het innovatieve onderwijs dat de Tienerschool aanbiedt focust sterk op de leernoden van alle leerlingen en geeft optimaal kansen om leerlingen te ondersteunen. Dit noemen we brede basiszorg. Af en toe heeft een leerling extra zorg nodig zoals bijvoorbeeld logopedie. Deze extra zorg gebeurt extern. De Tienerschool is een school voor gewoon onderwijs en heeft geen therapeuten in haar team.


Wordt de Tienerschool voor vier jaar gegarandeerd voor de eerste lichting?
Ja, door het feit dat de Tienerschool gekoppeld is aan 2 bestaande scholen, namelijk De Groene School en het Sint-Guido-Instituut.

Hoe evolueert de evaluatie over de jaren (van 10 jaar naar 14 jaar)? 
De leerlingen in de Tienerschool worden opgevolgd door een mentor. Deze zal doorheen de schoolloopbaan het groeiproces van de tiener opvolgen en hem hierin coachen. De schooleigen leerlijnen (samenwerken, communiceren, talentexploratie, zelfsturing) zorgen ervoor dat een leerling hierin kan groeien. De Tienerschool hanteert hiervoor een aantal methodieken:

* Een weekplanner die elke leerling invult.
* 2-wekelijkse Tientalk (feedback gesprek) tussen leerling en mentor
* Een rapport waarin per vakonderdeel staat aangegeven welke doelen bereikt zijn. 


Krijg je na het zesde studiejaar op de Tienerschool een attest voor lagere school? 
Net zoals in een andere school krijgt de leerling op het einde van het 2de jaar Tienerschool een getuigschrift lager onderwijs. 


Is overstap naar regulier onderwijs tussendoor mogelijk? 
Ja, dat is mogelijk. De Tienerschool werkt met de leerplannen van het katholiek net. De leerlingen behalen dezelfde doelen. Het grootste verschil is de didactiek: de Tienerschool zet heel veel didactische instrumenten in om de leerlingen zo goed mogelijk te doordringen van de leerstof: directie instructie, coöperatieve werkvormen, projectwerk, onderzoekend leren. Zeker in de eerste graad secundair zetten we hier sterker op in dan andere scholen. 


Blijft de school verbonden met CLB?
De Tienerschool is verbonden met het CLB Pieter Breughel. Ouders en leerlingen kunnen met vragen over het welbevinden en het leren van hun kind steeds bij hen terecht.

Hoe gebeurt de zoektocht naar talent en gepast onderwijs na 14 jaar? Hoe worden de ouders hierbij betrokken?
Eén van de schooleigen leerlijnen gaat over talenten. Zowel binnen het thematisch als het persoonlijk pakket is er ruimte om de talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Vanaf het eerste jaar Tienerschool is hier aandacht voor. Tevens werken we met de leerlingen aan de ontwikkeling van zelfreflectie. Deze competentie zorgt ervoor dat leerlingen sterk worden in zichzelf kennen en weten waar ze goed in zijn.

Ouders hebben vanaf de start een belangrijke plek op school. Dit begint met het intakegesprek waarin we samen de ouderparticipatie op de Tienerschool bespreken.

Zijn er gelijktijdig andere projecten om nieuwe schoolmethodes toe te passen in het secundair onderwijs? 
De pedagogische directeur van het Sint-Guido-Instituut zal bewaken dat het pedagogisch project van de Tienerschool wordt doorgetrokken in het Sint-Guido-Instituut.

Middagtoezicht?
Het middagtoezicht wordt georganiseerd door de leraren en een opvoeder. 

Welke voorzieningen zijn er? 
Op dit moment kunnen we geen warme maaltijden of soep aanbieden. 

Voor- en naschoolse opvang?
De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door het personeel van de VZW Sint-Goedele. 

Huiswerkklas of studiebegeleiding?
De schoolbel betekent niet dat iedereen naar huis moet. Wie wilt, kan op school werken of ontspannen tijdens de bredeschoolactiviteiten.  

Wat met Latijn?
Heb je interesse in de Romeinse cultuur en de Latijnse taal? Tijdens de thematische werking krijgen alle leerlingen in de Tienerschool prikkels vanuit de Romeinse geschiedenis en cultuur en proeven ze van enkele woordjes Latijn. Daarnaast kan je vanaf het 3de jaar van de Tienerschool kiezen voor de optie Latijn. Je dompelt je dan 3 uur per week onder in de Latijnse taal en krijgt de kans om je nog verder te verdiepen tijdens de thematische werking en de talenturen.